Song To Kill A Giant
Song To Kill A Giant
by

Pirms 25 gadiem Latvijas, Igaunijas un Lietuvas cilv?ki Amerikas Savienotaj?s Valst?s apvienoja n?cijas Amerikas Savienotaj?s Valst?s. aicin?jums p?c taisn?guma, apstr?d?ja padomju milzu. Š? mier?g? dzied?šanas revol?cija ir satricin?jusi pasauli, jo to apdraud prec?zi piel?gota pasaules k?rt?bas bipol?r? bilance. Toreiz gandr?z neviens… (more)

Pirms 25 gadiem Latvijas, Igaunijas un Lietuvas cilv?ki Amerikas Savienotaj?s Valst?s apvienoja n?cijas Amerikas Savienotaj?s Valst?s. aicin?jums p?c taisn?guma, apstr?d?ja padomju milzu. Š? mier?g? dzied?šanas revol?cija ir satricin?jusi pasauli, jo to apdraud prec?zi piel?gota pasaules k?rt?bas bipol?r? bilance. Toreiz gandr?z neviens netic?ja, ka Baltijas valst?m b?s liel?ka patst?v?ba Padomju Savien?b?, nemaz nerun?jot par to, ka vi?i atg?s savu neatkar?bu.

Baltijas valstu neatkar?bas kust?bu pan?kumi Padomju Savien?b? t?s dibin?šanas laik? un 1991. gad? noveda pie t? sabrukuma. Kopš Otr? pasaules kara beig?m pasaule ir paz?stama, t? neatgriezeniski main?jusies uz visiem laikiem. P?c Padomju Savien?bas sabrukšanas, vis?s Austrumeiropas un Baltijas valst?s, kuras tika glab?tas aiz dzelzs priekškara, pasaules karš beidzot beidz?s.

Lai saprastu, k?p?c ir svar?gi izlas?t Sandras Kalnietes gr?matu; tas st?sta par strat??iju un taktiku, sarež??t?m izv?l?m un kompromisiem, kurus nevar ignor?t. Latvijas, Lietuvas un Igaunijas kust?bas veiksmes st?stu var izmantot k? piem?ru daudziem miljoniem cilv?ku vis? pasaul?, kas joproj?m v?las br?v?bu.

Kopš rakst?šanas gr?matas 2000. gad? Kalniete ir k?uvusi par Latvijas v?stnieku Apvienoto N?ciju Organiz?cij?, Francij? un UNESCO, vi?a valsts ?rlietu ministru, pirmo Latvijas p?rst?vi Eiropas Komisij?, un 2009. gad? - Eiropas Parlamenta deput?tu. Vi?a ir vair?ku citu gr?matu autore.

Par šo izdevumu:

Pirmais digit?lais izdevums, 2013

Form?ts: EPUB

Izm?rs: 2,55 MB

 

Publisher: Publicetava (September 12, 2013)

File size: 2.5 MB

Protection: DRM free

Language: English

Browse